Rijnstrangen atelier 04/02

Op 4 februari is het atelier Rijnstrangen van start gegaan. Provincie Gelderland zal eind dit jaar een advies geven aan de Deltacommissie hoe ze wil omgaan met de wateropgave voor 2100. Een enorme periode om te overzien. Drie vrijdenkers, beeldend kunstenaars Jeroen van Westen en Matthijs Bosman en landschapsarchitect Ronald Rietveld, zijn gevraagd hierover mee te denken.

In 2100 moet er volgens de huidige inzichten 18.000 m3 water per seconde Lobith passeren. De opgave van Ruimte voor de Rivier was 16.000 m3 en de projecten hiervoor moeten in 2015 gerealiseerd zijn. De komende decennia moeten er dus nog maatregelen genomen worden om deze 2.000 m3 extra door de Rijn te laten stromen. Een zoekgebied voor retentie is Rijnstrangen, dicht tegen de Duitse grens, waar 500 m3 geborgen kan worden.

Wanneer Rijnstrangen wordt ingezet als retentiegebied, kan dit alleen wanneer er forse maatregelen worden getroffen. En dat kan op zijn beurt alleen wanneer hiervoor draagvlak is. Inzet is het gebied, dat nu enigzins verstopt ligt, een impuls te geven en er extra ruimtelijke kwaliteit aan te geven. Daarom is het belangrijk een visie op het gebied te ontwikkelen, waarmee de komende generaties ook nog vooruit kunnen.

Op dit moment zit Rijnstrangen eigenlijk op slot omdat er een planologische claim op ligt. In de ateliers gaan we op zoek naar de visie op de toekomst en naar kleinschalige investeringen die we op kortere termijn kunnen uitproberen met het beeld van 2100 voor ogen. Hoe gaat het gebied er dan uit zien, welke kernkwaliteiten willen we behouden of inzetten, hoe kunnen we - zoals vroeger - weer beter anticiperen op hoog water? De rivier brengt ons veel dat we nu langs ons heen laten laten stromen. Hoe kunnen we de rivier oogsten?

In het eerste atelier hebben we de opgave verkend vanuit het verleden, heden en toekomst en vanuit waterstaatskunde, cultuurhistorie, economie en natuur. Op 5 maart zal het tweede atelier plaatsvinden. Wederom in buitenplaats De Panoven, een oude baksteen- en dakpan fabriek bij Zevenaar.