Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2015

 

1.1 Algemeen

Stichting Ruimte Denken is opgericht op 22 mei 2014 en staat ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60743697. De stichting is gevestigd te Oosterbeek.

1.2 Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel (zie artikel 2 van de statuten d.d. 22 05 2014):

A. het bevorderen dat verbeeldingskracht en creatieve activiteit worden ingezet bij vraagstukken ter verbetering van de omgevingskwaliteit van het landschap en de stad;

B. het stimuleren van kunst in de openbare ruimte en de kwaliteit van het publieke domein;

 

C. het bevorderen van gedachtevorming en ontwikkeling van ideeën en concepten over functie, toepassing en gebruik van kunst voor het algemeen maatschappelijk nut en welzijn (met de nadruk op bestendigheid).

De stichting probeert dit doel te bereiken door: 

 • het organiseren van dialoog d.m.v. symposia, lezingen en bijeenkomsten op het gebied van kunst in de openbare ruimte

 • het agenderen van vraagstukken via publicaties

 • het organiseren van werkbezoeken, tentoonstellingen, manifestaties en vergelijkbare evenementen

 • het opzetten of deelnemen aan projecten en het adviseren over procesaanpak en werkwijzen

 • het bieden van samenwerkingsmogelijkheden d.m.v. een website, een nieuwsbrief en netwerkactiveiten.                       

1.3 Doelen

De stichting Ruimte Denken is ontstaan als vervolg op het gelijknamige symposium van 27 maart 2013, destijds georganiseerd door de stichting Bas Maters. Het motto van het symposium - vrijdenkers maken het verschil in ruimtelijke ontwikkeling - krijgt hiermee een direct vervolg in een nieuw voertuig voor activiteiten. De tijd is immers rijp voor een innovatieve aanpak van gebiedsontwikkeling waarbij kunstenaars, specialisten en opdrachtgevers in samenwerking antwoorden geven op nieuwe thema's (zoals leegstand van maatschappelijk vastgoed, energielandschappen en dergelijke). Stimuleren van cultuurbewust opdrachtgeverschap is een achterliggend doel.

1.4 Activiteiten

2015 stond in het teken van een drietal projecten en een heroriëntatie op het functioneren van het bestuur en het invulling geven aan de doelstelling van de stichting.

Het project De Kunst van de Krimp in het door krimp bedreigde Achterhoekse dorpje Vragender heeft een gedragen ontwerp voor een pionierswoning opgeleverd. Kunstenaarsdorpscoach Matthijs Bosman en architect Jeroen Ter Maat ontwierpen samen met Jan van Ijzendoorn een bijzondere verplaatsbare woning voor naar het dorp terugkerende jongeren. In het dorp zijn geen zelfstandige woonruimten beschikbaar voor jongeren die na hun studie terug willen keren. Het project is in november tussentijds ´opgeleverd´ met een grote bijeenkomst voornamelijk jongeren (ongeveer 250). Op dit moment zijn subsidieaanvragen in voorbereiding om het huisje daadwerkelijk te  bouwen.  De begeleiding en  procesadvisering van dit project wordt door de stichting Ruimte Denken verzorgd. Provincie Gelderland steunde dit project.

Documentaire maker Gilles Frenken startte in 2015 met het maken van een film over social design in het dorp Vragender. Deze documentaireserie wordt tijdens de productie steeds aan de inwoners van het dorp getoond en hun reacties hebben weer invloed op het verder ontwikkelen van de film. De film wordt mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact.

 Het Polderschip© is een idee voor een winkel/werkplaats/ futurelab/wereldexpo voor innovaties van de 9 Nederlandse topsectoren. Het staat symbool voor het talent van Nederland om op een veilige en welvarende manier in een delta te leven. Het Polderschip is gesitueerd in het leisuregebied van het toekomstige Park21 in de Haarlemmermeerpolder. In 2015 hebben een twintigtal studenten van de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar mogelijkheden hoe innovaties te presenteren aan het publiek.

Het project "Landgoederen op de helling" in Oosterbeek is een open participatief planproces waarbij de stichting samenwerkt met de Vereniging Vrienden van Park Hartenstein e.o. en met het Dorpsplatform Oosterbeek.  Een deel van Park Hartenstein wordt opnieuw ingericht. Een oud schoolgebouw zal worden gesloopt en er zullen nieuwe woningen worden gebouwd. Stichting Ruimte Denken en de samenwerkingspartners pleiten ervoor een visie voor een groter gebied te maken: namelijk voor de vier aaneengesloten landgoederen in Oosterbeek. In 2015 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken om meer ruimte te nemen dan alleen Park Hartenstein. Een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente is in 2015 nog niet getekend. Het project gaat in 2016 van start.

In 2015 heeft het bestuur zich geheroriënteerd op haar functioneren en op het geven van invulling aan de doelstelling. Hierbij werd geconstateerd dat het vormen van een netwerk te weinig vorm krijgt. Daarop zijn gesprekken gevoerd met o.a. Twijnstra Gudde en is een position paper opgesteld dat dient als uitgangspunt voor gesprekken met het veld. Deze zijn gepland voor 2016. Er is een duidelijke behoefte aan een netwerkorganisatie, sinds de afgelopen jaren veel centra voor beeldende kunst zijn gesloten. We denken een netwerkorganisatie op te zetten met een actieve kern, daarom heen een schil van betrokkenen en een buitenste schil van betrokkenen die af en toe willen aansluiten.

Financiële afwikkeling en verantwoording:

De stichting verkrijgt - naast inkomsten uit donaties -  inkomsten door een afdracht van 6% te hanteren bij deelname van vrijdenkers aan projecten waarbij de stichting de subsidieaanvraag heeft verzorgd of anderszins een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming. De stichting heeft in 2015 de ANBI-status aangevraagd, welke inmiddels is verkregen.

1.5 Samenstelling stichtingsbestuur

Het bestuur komt ongeveer één maal per maand bijeen, met uitzondering van de vakantieperiodes. Het afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen op effectueren van het netwerk en gesprekken met geestverwanten, het verder brengen van projecten, het vinden van een goede werkwijze van het bestuur en van het zoeken naar een financiële start up.

Aan het einde van het jaar 2014 bestond het bestuur uit:

Jan van IJzendoorn, voorzitter

Hermelinde van Xanten, secretaris

Peter Kurstjens, penningmeester.

Ter versterking van het bestuur wordt gezocht naar een vierde bestuurslid.

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2015

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

 

Lasten 2015                          Baten 2015

Bankkosten           135          Afdrachten (6%)       0

Boekhouder          349          Donaties                   5 Website                158          Beeldjes             2.700 Terugbetaling

voorschotten     1.173          Belastingdienst    203

Polderschip           152

Kunst van Krimp    309         Kunst van Krimp   309

Netwerkbijeen-

komst jan. 2016     201

 

Totaal uitgaven  2.477       Tot. inkomsten  3.217

Saldo baten en lasten                                           740 

 


 

 

 

BALANS per 31/12/2015

           
             

Activa

     

Passiva

   
             

Banksaldo

125

   

Eigen vermogen

 

865

Inkomsten

3.217

   

Debet

 

0

Uitgaven

-2.477

         

Eindsaldo

 

865

     

865

             
             

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

865

 

Totaal passiva

 

865

             

 

 

 

 

 

begroting 2016

2015 BEGROOT

2015 WERKELIJK

2016 BEGROOT

INKOMSTEN

     

Afdrachten uit projecten

190

0

198

Donaties

300

5

300

BTW-verrekening

147

203

0

Projectinkomsten

     

- Vragender

 

309

12554

- Polderschip

   

pm

- Hartenstein

   

pm

Bijzondere inkomsten

2000

2700

3078

       

Totaal inkomsten

2637

3217

16130

       
       

UITGAVEN

     

Bankkosten

100

135

150

Boekhouder

200

349

200

Website

100

158

111

Projectkosten

     

- Vragender

 

309

12500

- Polderschip

 

152

1200

- Hartenstein

   

pm

Netwerkbijeenkomsten

 

201

1500

Terugbetaling voorschotten

746

1173

0

       

Totaal uitgaven

1146

2477

15661

       

Saldo jaar

1491

740

469

Saldo totaal (eigen vermogen)

 

865

1334

 

 

 

Jaarverslag 2014

 

1. BESTUURSVERSLAG

1.1. Algemeen

Stichting Ruimte Denken is opgericht op 22 mei 2014 en staat ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60743697. De stichting is gevestigd te Oosterbeek.

 

1.2 Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel (zie artikel 2 van de statuten d.d. 22 05 2014):

 

A. het bevorderen dat verbeeldingskracht en creatieve activiteit worden ingezet bij vraagstukken ter verbetering van de omgevingskwaliteit van het landschap en de stad;

 

B. het stimuleren van kunst in de openbare ruimte en de kwaliteit van het publieke domein;

 

C. het bevorderen van gedachtevorming en ontwikkeling van ideeën en concepten over functie, toepassing en gebruik van kunst voor het algemeen maatschappelijk nut en welzijn (met de nadruk op bestendigheid).

 

De stichting probeert dit doel te bereiken door:

 

 • het organiseren van dialoog d.m.v. symposia, lezingen en bijeenkomsten op het gebied van kunst in de openbare ruimte

 • het agenderen van vraagstukken via publicaties

 • het organiseren van werkbezoeken, tentoonstellingen, manifestaties en vergelijkbare evenementen

 • het opzetten of deelnemen aan projecten en het adviseren over procesaanpak en werkwijzen

 • het bieden van samenwerkingsmogelijkheden d.m.v. een website, een nieuwsbrief en netwerkactiveiten.                       

 

1.3 Doelen 

 

De stichting Ruimte Denken is ontstaan als vervolg op het gelijknamige symposium van 27 maart 2013, destijds georganiseerd door de stichting Bas Maters. Het motto van het symposium - vrijdenkers maken het verschil in ruimtelijke ontwikkeling - krijgt hiermee een direct vervolg in een nieuw voertuig voor activiteiten. De tijd is immers rijp voor een innovatieve aanpak van gebiedsontwikkeling waarbij kunstenaars, specialisten en opdrachtgevers in samenwerking antwoorden geven op nieuwe thema's (zoals leegstand van maatschappelijk vastgoed, energielandschappen en dergelijke). Stimuleren van cultuurbewust opdrachtgeverschap is een achterliggend doel.

 

1.4 Activiteiten 

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het opstarten van de stichting. Zo zijn een beleidsplan en bestuursreglement opgesteld en is de oorspronkelijke website van het symposium omgezet naar de nieuwe stichting. 

Eén van de drie ateliers van het symposium uit 2013 heeft een daadwerkelijk vervolg plus provinciale subsidie gekregen. Dat betreft het krimp- en groeivraagstuk in het kleine dorp Vragender. Het overkoepelend thema is: ‘de kunst van de krimp’. Een kunstenaar is aangesteld als dorpscoach. De begeleiding en procesadvisering van dit project wordt door de stichting Ruimte Denken verzorgd. Een belangrijk en concreet doel is nu om één of twee eigenzinnige pionierswoningen te gaan bouwen voor jongeren die na hun scholing/opleiding weer terug willen keren naar Vragender. Deze nieuwbouwplannen vorderen inmiddels gestaag. Intussen komen er nog meer onverwachte kansen in beeld voor Vragender en de stichting in het creatief omgaan met deze problematiek (social design).

Er heeft een werkbezoek plaatsgevonden aan een vergelijkbaar initiatief in Engeland, het Landscape and Arts Network. Een verslag van dit werkbezoek staat op de website. Hieruit is het idee voortgekomen van een coöperatie van vrijdenkers die passen bij het gedachtengoed van de stichting. Dit idee zal in 2015 worden uitgewerkt. Om het gedachtengoed van Ruimte Denken uitgebreider te omschrijven is een interview met de voorzitter gehouden waarvan de tekst eveneens op de website is geplaatst.

 

Wat projecten betreft zijn de volgende voorstellen ontwikkeld:

 

 • een idee voor het herbestemmen van (rijks-)vastgoed als gebiedsopgave (Atelier Making Projects van de Rijksbouwmeester en het Rijksvastgoedbedrijf). Het voorstel betrof de Achterhoek waar men zich voorbereidt op bevolkingsdaling.

 • het Polderschip© is een idee voor een winkel/werkplaats/futurelab/wereldexpo voor innovaties van de negen Nederlandse topsectoren. Het staat symbool voor het talent van Nederland om op een veilige en welvarende manier in een delta te leven. Het Polderschip is gesitueerd in het leisuregebied van het toekomstige Park21 in de Haarlemmermeerpolder, maar ook kan i.v.m. een mogelijke wereldexpo in 2025 gedacht worden aan de stadshavens in Rotterdam. De ontwikkeling van het idee richt zich nu op de vraag “met welke voorbeelden van Nederlandse innovaties zouden we de wereld willen verrassen?”

 • voor het project "Landgoederen op de helling" in Oosterbeek is een voorstel voor een open participatief planproces waarbij de stichting samenwerkt met de Vereniging Vrienden van Park Hartenstein e.o. en met het Dorpsplatform Oosterbeek. Het project wordt uitgewerkt  in de vorm van een samenwerkingsverklaring met de gemeente Renkum.

 •  

  Als vervolg op het symposium van 2013 is een tweedaagse expertmeeting voor najaar 2015 uitgewerkt, maar dat bleek te ambitieus. De wens om circa 50 vrijdenkers bij elkaar te krijgen voor een verdieping van de kennis om een rol te spelen bij gebiedsontwikkeling blijft een belangrijk onderwerp voor de stichting. Hier ligt een samenhang met de gedachte aan een coöperatieve samenwerkingsvorm.

   

 

Financiële afwikkeling en verantwoording: 

 

De stichting verkrijgt - naast inkomsten uit donaties -  inkomsten door een afdracht van 6% te hanteren bij deelname van vrijdenkers aan projecten waarbij de stichting de subsidieaanvraag heeft verzorgd of anderszins een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming. In 2014 zijn – behoudens Vragender – nog geen projecten van de grond gekomen. Het aantal donaties is daarnaast nog erg beperkt. In 2015 zal de culturele ANBI-status worden aangevraagd, zodat donaties belastingtechnisch aantrekkelijker worden voor gevers. 

 

1.5 Samenstelling stichtingsbestuur 

 

Het bestuur komt ongeveer één maal per maand bijeen, met uitzondering van de vakantieperiodes. Het afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen op het opstarten van projecten, het vinden van een goede werkwijze van het bestuur en van het zoeken naar een financiële start up. Ook is nagedacht over een vervolg op het symposium Ruimte Denken van april 2013.

 

Aan het einde van het jaar 2014 bestond het bestuur uit:

 

Jan van IJzendoorn, voorzitter

Hermelinde van Xanten, secretaris

 

Peter Kurstjens, penningmeester. 

 

Ter versterking van het bestuur wordt gezocht naar een vierde bestuurslid.

2. FINANCIEEL VERSLAG

2.1 Overzicht van baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties

  260

 

 

 

 

 

 

 

 

   Projectafdrachten

 

 

 

  190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale inkomsten

  450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITGAVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notaris en KvK

  446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website

  115

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bankkosten + boekhouding

 

 

 

  209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale uitgaven

 

  771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo baten en lasten

 

  -321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 BALANS

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banksaldo 1/1/2014

 

  0

 

 

 

 

 

 

 

 

    Inkomsten

 

 

 

  450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

  -325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa 31/12/2014

 

  125

 

 

 

 

 

 

 

 

    PASSIVA   

    Debet

    Eigen vermogen                          

 

 

   

  446

 -321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Totaal passiva

 

 

 

  125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 Oosterbeek, 26 mei 2014